20° STRATAGEMMA CINESE: L'ARTE DI AVERE SEMPRE RAGIONE

26.01.2021

"Intorbidire l'acqua per catturare i pesci" ovvero l''arte di avere ragione

#motivation #motivationalquotes #motivated #motivazione #multitasking #coaching #coach #LifeCoach